Chào mừng quý vị đến với website của Trường Tiểu học Nam Hồng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

vòng 8 - Lớp 5

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Thoa
Ngày gửi: 07h:59' 17-03-2016
Dung lượng: 377.5 KB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích: 0 người
TOÁN TIẾNG ANH VIOLYMPIC 2014 – 2015
LỚP 5 – VÒNG 8 (10-02-2015)

a/ 180,04 ; b/ 18,004; c/ 1,318 ; d/ 13,18) a/180,04
a/ 46,247 ; b/ 46,427; c/ 47,426 ; d/ 47,246) b/ 46,427
a/ 5,586 and 0,293 ; b/ 5,595 and 0,293; c/ 5,586 and 0,675 ; d/ 5,595 and 0,675) c/ 5,586 and 0,675
Look at these numbers: … Two numbers in the box have a sum of 6,261 are …
(Nhìn vào những con số: ... Hai con số trong hộp có một khoản 6261 là ...)
(a/ $395,5 ; b/ $9887,5; c/ $359,5 ; d/ $8987,5) a/$395,5
Brick is $28,25 per 25kg. How much is 350kg of brick? (Brick là 28,25 $ mỗi 25kg. Bao nhiêu là 350kg gạch ?)
56 sai (4,05 sai) (40,5)
27 is … % more than 15 (27 % là ... hơn 15)
17
21,42
4
The difference of two numbers is 0,8 and their quotient is 0,8. The greater number is …
(Sự khác biệt của hai số là 0,8 và thương của họ là 0,8.The số lượng lớn hơn là ...)
1
(a/ ; b/ ; c/ ; d/ a

42900
The difference between 50,8 km and 93,7 km is ...m. (Sự khác biệt giữa 50,8 km và 93,7 km là ... m .)
(a/ 4,05 ; b/ 5,04 ; c/ 2,56 ; d/ 2,65) d/ 2,65
(a/ 46,247 ; b/ 46,427; c/ 47,426 ; d/ 47,246) b/ 46,427
 (a/ 27 ; b/ 2,7 ; c/ 270 ; d/ 0,27) b/ 2,7
231 ; 385
 (31)
A pen cost 3 times as much as a ruler. If the ruler cost $3,1 then the average of 5 such rulers and 3 such pens is $ …
(Một cây bút chi phí 3 lần so với một người cai trị . Nếu người cai trị giá $ 3,1 thì trung bình của 5 nhà lãnh đạo như vậy và 3 bút chẳng hạn là $ ...)
21,4
62
A rope 1,5 m long is cut into 2 pieces. The longer piece is 26 cm longer than the shorter piece. The length of the shorter piece is … cm. (Một sợi dây dài 1,5 m được cắt thành 2 mảnh. Các mảnh còn dài hơn mảnh ngắn hơn 26 cm . Chiều dài của mảnh ngắn hơn là ... cm .)
60% of 80 = 40% of 120; 15:8 = 7,5:4 ; 5/7x9/7 = 1-4/49 ; 27/63 = 3/7 ; 80% of 6 = 24:5 ; 12,5x(6,3+3,7) = 125 ; 13/5 = 2,6 ; 19,8-2,3 = 27,3-7,5-2,3 ; 0,28x100 = 4,2x2,3+18,34 ; The 333ed number in the sequence: 5 ; 10; 15; 20; … = The sum of all 2 – digit numbers divisible by 3 .

60% of 80 = 40% of 120; 15:8 = 7,5:4 ; 5/7: 9/7 = 5/9 ; 27/63 = 3/7 ; 80% of 6 = 24:5 ; 12,5x(6,3-3,7) = 12,5x6,3-12,5x3,7 ; 12,5x(6,3+3,7) = 125 ; 19,8-2,3 = 27,3-7,5-2,3 ; 13/5 = 2,6 ; The 333ed number in the sequence: 5 ; 10; 15; 20; … = The sum of all 2 – digit numbers divisible by 3 .

 Fill in the blank with the suitable number (Note: write decimal number with “the comma” between number part and fraction part. Ex: 0,5)

4;6;8;10
Find x such that 2,
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓