Chào mừng quý vị đến với website của Trường Tiểu học Nam Hồng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Tổng hợp 200 câu TA vòng Huyện lớp 5

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Thoa
Ngày gửi: 09h:59' 20-01-2016
Dung lượng: 768.5 KB
Số lượt tải: 509
Số lượt thích: 0 người
200 câu IOE Lớp 5 VÒNG HUYỆN, CẤP HUYỆN
ĐỀ THI TIẾNG ANH TRÊN INTERNET – OLYMPIC TIẾNG ANH – LỚP 5 - VÒNG HUYỆN
Question 1:

Question 2:

Question 3:

Question 4:

Question 5:

Question 6:

Question 7:

Question 8:

Question 9:

Question 10:

Question 11:

Question 12:

Question 13:

Question 4:

Question 15:

Question 16:

Question 17:

Question 18:

Question 19:

Question 20:

Question 21:

Question 22:

Question 23:

Question 24:

Question 25:

Question 26:

Question 27:

Question 28:

Question 29:

Question 30:

Question 31:

Question 32:

Question 33:

Question 34:

Question 35:

Question 36:

Question 37:

Question 38:

Question 39:

Question 40:

Question 41:

Question 42:

Question 43:

Question 44:

Question 45:

Question 46:

Question 47:

Question 48:

Question 49:

Question 50:
Jim and Sam are _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ in Arts. They say it is very interesting.
Question 51:
What _ _ _ _ does your family have breakfast? - At 7 o’clock.
Question 52:
The museum _ _ behind the park.
Question 53:
Look! The boys are talking _ _ _ _ _ the football match.
Question 54:

Question 55:
Does Tom p_ _ _ badminton at 4 pm?
Question 56:
The writer of the book you’re reading is _ _ African.
Question 57:
After dinner, my mother checks my homework b_ _ _ _ _ bedtime.
Question 58:
My sister has got some friends from G_ _ _ _ _y.
Question 59:
Fifty- five p_ _ _ twenty-two equals seventy-seven.
Question 60:
What is your k_ _ _ _ _ _ like?
Question 61:
I work _ _ _ _ six o’clock in the morning until three in the afternoon.
Question 62:
.The students played different sports _ _ _ _ as badminton, chess and hide-and-seek.
Question 63:
I am having a birthday party _ _ _ _ my friends.
Question 64:
What is his nationality? – He is A_ _ _ _ _ _ _ _ _(nước Úc).
Question 65:
Where does he live? – He lives _ _ 16 Nguyen Du Street.
Question 66:
My brother is a factory _ _ _ _ _ _. He works in a factory.
Question 67:
There is a small pond b_ _ _ _d the house.
Question 68:
I often write to Jack and tell him _ _ _ _ _ my school.
Question 69:
What d_ _ _ your brother do in the afternoon?
Question 7:
Lena isn’t well today. She is staying at h_ _ _.
Question 71:
What’s the w_ _ _ _ _ _ like in the Summer? - It’s hot.
Question 72:
_ _ _ _ _ does he live? – He lives in Nguyen Du Street.
Question 73:
I live far _ _ _ _ my parents. I phone them everyday.
Question 74:
There is a vi_ _ _ _ fence around my house.
Question 75:
There is a bl_ _ _ fence around my house.
Question 76:
What did your father d_ yesterday evening? - He read newspapers.
Question 77:
I’m not hungry _ _ _ I’m thirsty.
Question 78:
There are many clouds _ _the sky.
Question 79:
Let’s buy a big present _ _ _her birthday party.
Question 80:
_ _ _ _ would you like?-Some soda, please.

She/comes/Australia./from…………………………………………
Can you/school/come to/early/tomorrow?
……………………………………………………………………………
How many/floors/does/your school/ have?
……………………………………………………………………………
She’s/going to/an English song./sing
……………………………………………………………………………
She is learning… to use a computer.
A. what B. how C.why D. which
Last
 
Gửi ý kiến