Chào mừng quý vị đến với website của Trường Tiểu học Nam Hồng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Điểm thi Khối 5 - Huyện Nam Trực

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Thoa
Ngày gửi: 09h:47' 26-04-2016
Dung lượng: 388.0 KB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích: 0 người
SBD Phßng Hä vµ tªn Líp Tr­êng X· héi Tù nhiªn Tæng
21114 5 TrÇn Minh NhËt 5B Nam §µo 6 8 14
21111 5 Vò ThÞ Ph­¬ng Ngäc 5C Nam §µo 9 9 18
21189 8 Ph¹m V¨n Vò 5B Nam §µo 5 4 9
21105 5 §oµn ThÞ Ng¸t 5D Nam §µo 9 7 16
21144 6 §oµn ViÖt Th¾ng 5G Nam §µo 8 9 17
21084 4 TrÇn Chu Léc 5C Nam §µo 6 6 12
21179 8 TrÇn Thu Uyªn 5E Nam §µo 7 9 16
21141 6 Vò Hoµng Th¹ch 5E Nam §µo 9 9 18
21088 4 §oµn Kh¸nh Ly 5G Nam §µo 7 7 14
21162 7 TrÇn ThÞ Thuú Trang 5E Nam §µo 8 10 18
21028 2 §oµn ThÞ ót Duyªn 5A Nam §µo 9 9 18
21166 7 §oµn V¨n Trung 5E Nam §µo 7 10 17
21092 4 NguyÔn V¨n M¹nh 5D Nam §µo 5 5 10
21007 1 Cao Ph¹m Quúnh Anh 5E Nam §µo 7 10 17
21095 4 TrÇn Kh¾c Minh 5B Nam §µo 6 8 14
21051 3 NguyÔn ThÞ Thu Hoµi 5D Nam §µo 7 6 13
21003 1 §oµn ThÞ Lan Anh 5B Nam §µo 9 5 14
21112 5 NguyÔn ThÞ Thanh Ngäc 5B Nam §µo 7 6 13
21188 8 §oµn Hoµng Vò 5C Nam §µo 9 10 19
21052 3 TrÇn Huy Hoµng 5C Nam §µo 8 9 17
21128 6 TrÇn Huy Quang 5B Nam §µo 7 8 15
21027 2 Vò ThÞ Mü Duyªn 5A Nam §µo 9 9 18
21066 3 Vò Hång L·m 5C Nam §µo 8 7 15
21185 8 TrÇn Kh¾c Vinh 5D Nam §µo 6 7 13
21102 5 Vò Hoµng Nam 5D Nam §µo 6 7 13
21126 6 Ng« ThÞ Minh Ph­¬ng 5D Nam §µo 7 8 15
21152 7 Vò ThÞ DiÖu Thuý 5C Nam §µo 7 6 13
21177 8 TrÇn Ph­¬ng Uyªn 5D Nam §µo 7 6 13
21026 2 §oµn Xu©n Duy 5A Nam §µo 8 8 16
21187 8 TrÇn Kh¾c VÞnh 5D Nam §µo 3 4 7
21077 4 §oµn ThÞ Thuú Linh 5C Nam §µo 9 10 19
21049 2 §oµn ThÞ Ngäc Hoa 5E Nam §µo 9 10 19
21184 8 TrÇn Quèc ViÖt 5A Nam §µo 8 10 18
21018 1 §ç Quèc C­êng 5G Nam §µo 4 7 11
21122 5 Cao Minh Phóc 5E Nam §µo 9 7 16
21132 6 Vò Cao QuyÒn 5G Nam §µo 8 9 17
21140 6 §ç ThÞ Thanh T©m 5D Nam §µo 5 3 8
21134 6 Bïi NhËt QuyÕt 5C Nam §µo 9 10 19
21025 1 Ph¹m §øc Duy 5B Nam §µo 5 8 13
21034 2 Vò Anh §øc 5G Nam §µo 6 5 11
21063 3 TriÖu Quèc Kh¸nh 5D Nam §µo 7 7 14
21056 3 §ç Phi Hïng 5G Nam §µo 5 8 13
21058 3 NguyÔn Kh¸nh HuyÒn 5E Nam §µo 8 10 18
21106 5 §oµn ThÞ ¸nh Ngäc 5A Nam §µo 9 10 19
21172 8 §oµn V¨n TuÊn 5A Nam §µo 9 10 19
21178 8 Cao ThÞ Ph­¬ng Uyªn 5B Nam §µo 8 7 15
21065 3 §oµn Trung Kiªn 5B Nam §µo 7 6 13
21055 3 §ç ThÞ Ph­¬ng HuÖ 5A Nam §µo 6 9 15
21138 6 Vò Anh Tµi 5D Nam §µo 6 6 12
21151 7 TrÇn Thanh Thuû 5C Nam §µo 9 9 18
21006 1 Cao ThÞ Ph­¬ng Anh 5G Nam §µo 7 7 14
21161 7 §ç Mai Trang 5E Nam §µo 8 9 17
21017 1 Vò M¹nh C­êng 5B Nam §µo 5 8 13
21117 5 Cao Hång Nhung 5B Nam §µo 6 3 9
21012 1 §oµn ThÞ Linh Chi 5E Nam §µo 9 10 19
21023 1 NguyÔn TiÕn Dòng 5G Nam §µo 4 10 14
21145 6 Ph¹m Xu©n Th¾ng 5A Nam §µo 6 9 15
21043 2 TrÇn Thu Hµ 5G Nam §µo 7 6 13
21062 3 Ph¹m V¨n H­íng 5D Nam §µo 5 4 9
21123 6 §µo Minh Phóc 5G Nam §µo 7 7 14
21009 1 Cao ViÖt Anh 5B Nam §µo 5 9 14
21011 1 Vò ThÞ Kim Chi 5B Nam §µo 7 8 15
21020 1 NguyÔn ThÞ DiÖu 5E Nam §µo 7 8 15
21021 1 NguyÔn ThÞ DiÖu 5G Nam §µo 7 9 16
21038 2 Cao H­¬ng Giang 5B Nam §µo 8 5 13
21057 3 Cao Xu©n Huy 5A Nam §µo 8 10 18
21061 3 Cao Thu H­¬ng 5E Nam §µo 8 10 18
21060 3 Ph¹m ThÞ H­¬ng 5D Nam §µo 7 8 15
21048 2 NguyÔn ThÞ HiÒn 5B Nam §µo 7 5 12
21064 3 TrÇn §¨ng Khoa 5G Nam §µo 6 7 13
21083 4 NguyÔn V¨n Long 5D Nam §µo 2 6 8
21115 5 Cao Ph­¬ng Nhi 5B Nam §µo 4 5 9
21116 5 NguyÔn ThÞ YÕn Nhi 5G Nam §µo 9 7 16
21108 5 Ph¹m Hång Ngäc 5E Nam §µo 9 10 19
21099 5 Lª V¨n Minh 5B Nam §µo 6 4 10
21121 5 Lª §¹i Phóc 5D Nam §µo 7 9 16
21125 6 TrÇn ThÞ Linh Ph­¬ng 5B Nam §µo 7 7 14
21176 8 Lª Ph­¬ng Uyªn 5E Nam §µo 9 9 18
21155 7 D­¬ng ThÞ Hoµi Th­ 5G Nam §µo 6 9 15
21142 6 Cao Thanh Th¶o 5D Nam §µo 6 4 10
21153 7 NguyÔn ThÞ Thanh Thuý 5A Nam §µo 8 9 17
21157 7 TrÇn Thuû Tiªn 5E Nam §µo 9 10 19
21167 7 NguyÔn V¨n Trung 5G Nam §µo 8 9 17
21164 7 Cao ThÞ Tróc 5B Nam §µo 4 5 9
21150 7 NguyÔn ThÞ Ngäc Thuû 5E Nam §µo 6 10 16
21191 8 Lª TriÖu Vy 5E Nam §µo 7 10 17
21192 8 NguyÔn §¹i Vü 5D Nam §µo 4 2 6
21181 8 NguyÔn YÕn Vi 5G Nam §µo 8 9 17
21146 6 TrÇn Xu©n ThiÖn 5E Nam §µo 8 10 18
21170 7 NguyÔn Anh TuÊn 5D Nam §µo 3 3 6
21016 1 TrÇn Chu ChiÕn 5E Nam §µo 8 10 18
21041 2 Vò ThÞ H­¬ng Giang 5C Nam §µo 8 10 18
21186 8 TrÇn Quang Vinh 5B Nam §µo 6 9 15
21131 6 TrÇn LÖ Quyªn 5C Nam §µo 6 9 15
21022 1 Vò M¹nh Dòng 5A Nam §µo 6 10 16
21015 1 Hoµng M¹nh ChÝ 5E Nam §µo 6 9 15
21120 5 Vò Duy Phóc 5A Nam §µo 7 8 15
21032 2 Vò TiÕn §¹t 5E Nam §µo 7 9 16
21098 4 Mai Quèc Minh 5G Nam §µo 6 5 11
21010 1 §oµn ThÞ Ngäc ¸nh 5E Nam §µo 9 9 18
21194 8 Vò ThÞ YÕn 5C Nam §µo 9 10 19
21148 7 §oµn ThÞ Thanh Thuú 5C Nam §µo 9 9 18
21094 4 §oµn ThÞ Hµ Minh 5A Nam §µo 9 9 18
21087 4 Cao §øc Lîi 5G Nam §µo 6 5 11
21156 7 TrÇn ThÞ Ph­¬ng Th­ 5A Nam §µo 9 9 18
21068 3 Vò Hång LÞch 5A Nam §µo 8 9 17
21163 7 TrÇn Ngäc Tr©m 5E Nam §µo 8 10 18
21074 3 NguyÔn ThÞ Mai Linh 5G Nam §µo 5 9 14
21091 4 Ng« §øc M¹nh 5D Nam §µo 6 9 15
21082 4 TrÇn Träng Long 5B Nam §µo 3 5 8
21130 6 Cao Minh Qu©n 5D Nam §µo 7 6 13
21147 7 Vò ThÞ Thu 5D Nam §µo 6 3 9
21149 7 §oµn ThÞ Thu Thuú 5A Nam §µo 6 9 15
21107 5 Mai BÝch Ngäc 5C Nam §µo 9 10 19
21174 8 Vò Ngäc Tuyªn 5B Nam §µo 6 5 11
21075 4 §µm Ph­¬ng Linh 5D Nam §µo 7 7 14
2
 
Gửi ý kiến